Over ons

Over Stichting Leefbaar Buitengebied

 Gepubliceerd op dinsdag 02 februari 2010

Stichting Leefbaar Buitengebied is een overkoepelende organisatie van en voor bewoners van het buitengebied en kleine kernen. Wij willen ons met name inzetten voor de kwaliteit van het buitengebied, onze leefomgeving.

Ontstaan
De Stichting Leefbaar Buitengebied is in 2009 opgericht door burgers die ernstig bezorgd zijn over de dreigende afbrokkeling van de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in het buitengebied. De provinciale burgerinitiatieven, waaronder die van de stichting VROM? in Overijssel, Behoud de Parel in Limburg, Megastallen-nee in Noord-Brabant en Mooij Land in Gelderland zijn de afgelopen jaren ingediend als reactie op de Reconstructiewet en de daaruit voortgekomen reconstructieplannen. Met deze wet en de daaruit voortvloeiende maatregelen dreigt het buitengebied ingrijpend te worden gewijzigd, en wel hoofdzakelijk ter facilitering van megaveehouderij in zogenoemde ‘landbouwontwikkelingsgebieden’ (LOGs).

De belangen van de bewoners en gebruikers in het buitengebied, waaronder de LOGs blijken in de politieke processen op zowel rijksniveau (totstandkoming Reconstructiewet), provinciaal niveau (totstandkoming reconstructieplannen) en lokaal niveau (bestemmingsplannen) niet dan wel slecht aan bod te komen. In de eerste helft van 2009 hebben contacten tussen actieve groepen uit vier reconstructieprovincies geleid tot het inzicht dat hun problemen grote overeenkomsten vertonen en hun activiteiten elkaar in grote mate overlappen.

Uit de bijeenkomsten tussen deze groepen is verder duidelijk naar voren gekomen dat er sprake is van een groot aantal, geïsoleerd opererende, kleine organisaties en actieve individuele burgers. Deze voelen zich allen min of meer machteloos staan in hun wens om actief betrokken te zijn of te worden bij het beleid. Daar komt bij dat zij, omdat zij geïsoleerd opereren, allen steeds opnieuw het wiel moeten uitvinden. Het één en ander heeft geleid tot het oprichten van de Stichting Leefbaar Buitengebied.

Waarom
Aanleiding voor het oprichten van de Stichting Leefbaar Buitengebied is de zorg die burgers hebben over de dreigende teruggang in kwaliteit van wonen, werken en recreëren in het buitengebied. Met name de toenemende schaalvergroting in de veehouderij vormt een ernstige bedreiging voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Bij de totstandkoming van het beleid over het buitengebied speelt burgerparticipatie en belangenbehartiging een toenemende rol.

Echter, de burgers maken nauwelijks gebruik van deze mogelijkheden. Daardoor worden de belangen van de bewoners niet meegenomen en ontstaat een onevenwichtige ontwikkeling. Inmiddels zijn bijna meer dan 50% van de bewoners van het buitengebied burgers die hun hoofdinkomen niet verdienen met agrarische bedrijvigheid. Om die reden zal er ook een betere afspiegeling van vertegenwoordigers van het buitengebied moeten komen; het democratisch proces moet zijn kans hebben, ook voor het buitengebied!

Wat willen wij?
Wij willen de leefbaarheid van het Nederlandse buitengebied beschermen en bevorderen. Onze focus ligt daarbij op de gezondheid en veiligheid van mens en dier en een goede kwaliteit van landschap, natuur en milieu. Economische ontwikkelingen moeten de aanwezige landschaps- en milieuwaarden respecteren en sociale interactie bevorderen. Nadrukkelijk willen wij meer balans in de gebruiksfuncties waarbij voor ons het standpunt van de burger voorop staat.

Scroll naar boven